Hatályos: 2023.07.01-től

Ezen tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) a ZRÍNYI Kft. („Adatkezelő”) által kezelt, azonosított vagy azonosítható, természetes személyekre (érintett) vonatkozó információk (személyes adat) kezelésére vonatkozik. Jelen tájékoztató kizárólag az Adatkezelő internetes weboldalával (www.zrinyi.eu) kapcsolatos adatkezelésre terjed ki.

Adatkezelő: ZRÍNYI Tűz- és Robbanásvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Adatkezelő székhelye: 2143 Kistarcsa, Raktár körút 1.
Az Adatkezelő nyilvántartási száma: Cg. 13-09-188461
Az Adatkezelő adószáma: 10863781-2-13
Az Adatkezelő elérhetősége: info@zrinyi.eu
Az Adatkezelő levelezési címe: 2143 Kistarcsa, Raktár körút 1.
Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: Pivarcsi István Zsolt ügyvezető, info@zrinyi.eu

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt mérlegelése alapján nem jelöl ki, tekintettel arra, hogy nem tartozik főtevékenységébe az érintettek rendszeres, szisztematikus megfigyelése illetve a személyes adatok különleges kategóriáinak vagy bűnügyi adatoknak nagy számban történő kezelése. Adatkezelő nem közhatalmi szerv és nem közfeladatot ellátó szerv.

Jelen Tájékoztatóban nem érintett kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadók.

I. A Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Az Adatkezelő a módosításokról az érintetteket haladéktalanul tájékoztatja.

II. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával az érintett megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta. Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az adott szolgáltatás igénybevétele előtt nyújt az Adatkezelő tájékoztatást.

III. adatkezelő által végzett adatkezelések

 1. Az Adatkezelő weboldala által használt cookie azonosítókhoz kapcsolódó adatok kezelése

Az adatkezelés célja : a weboldal megfelelő működésének biztosítása, a felhasználói élmény javítása (pl. YouTube videók megtekinthetősége)
Érintettek kategóriái: a weboldal valamennyi látogatója
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adja személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
A kezelt személyes adatok kategóriái: a GDPR rendelet Preambulumának (30) bekezdése szerint azonban a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, többek között a cookie-azonosítókkal is. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyes profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. A cookie-k által kezelt adatok a következőek lehetnek: azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott; azok a hirdetések, amelyekre Ön rákattintott; az Ön által használt böngésző típusa; az Ön IP-címe; és az adott weboldal számára Ön által megadott információ (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása).
Címzettek kategóriái: az Adatkezelő, webelemzési szolgáltatások esetén a külső szolgáltatók (pl. Google)
Az adatkezelés időtartama: a cookie azonosító típusától függően a felhasználáshoz szükséges ideig. A külső szolgáltatók által végzett webelemzési szolgáltatások keretében történő adatkezelés időtartamára az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglaltak irányadóak.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő weboldalának nem megfelelő működése, a felhasználói élmény jelentős romlása (pl. Youtube videók meg nem tekinthetősége) Az Adatkezelő a fenti adattípuson kívül eltérő adatokat is kezelhet. A jelen Tájékoztatóban rögzített adattípustól eltérő adattípusok kezeléséről, vagy a jelen Tájékoztatóban rögzített adattípusok eltérő adatkezelési céllal, illetve jogalapon történő kezeléséről az Adatkezelő az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatja. A külön tájékoztatásban foglaltakat a jelen Tájékoztatóval összhangban kell értelmezni. Az adatkezelés olyan eseteiben, melyet a jelen Tájékoztató nem szabályoz (például e-mailen történő megkeresések, ajánlatkérések, stb.), az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag az érintett által meghatározott, vagy az eset körülményei alapján feltételezhető adatkezelési célból, az érintett hozzájárulásával, az adatkezelési cél megvalósulásáig kezel.

 1. Elektronikus értékesítés

Az adatkezelés célja: adatkezelő által elektronikusan értékesített termékek értékesítéséhez szükséges adatkezelés, különösen a www.zrinyi.eu weboldalon keresztül.
Érintettek kategóriái: vevők, illetve képviselőik.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
A kezelt személyes adatok kategóriái: értékesítéssel összefüggésben az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok: név, e-mail cím (a megvásárolt termék teljesítési helyének meghatározása céljából).
Az adatok forrása: Érintettek adatszolgáltatása
Címzettek kategóriái: az Adatkezelő, adatfeldolgozók (könyvelő)
Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéséig, garancia és jótállás tekintetében a garancia- illetve jótállás időtartamáig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő által vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítésének esetleges elmaradása; adatszolgáltatás elmaradásából származó minden kár és joghátrány az érintetteket terheli.

 1. Kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: Termékértékesítéssel összefüggésben az ügyfél (érintettek) kapcsolattartási adatainak kezelése
Érintettek kategóriái: vevők, illetve képviselőik.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
A kezelt személyes adatok kategóriái: értékesítéssel összefüggésben az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott kapcsolattartási adatok: telefonszám, e-mail cím
Az adatok forrása: Érintettek adatszolgáltatása
Címzettek kategóriái: az Adatkezelő
Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéséig
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatszolgáltatás elmaradása esetén az ügyféllel történő kapcsolattartás ellehetetlenül; ezáltal adatkezelő a szerződés teljesítése során nem tud eleget tenni a Ptk.-ban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének; adatszolgáltatás elmaradásából származó minden kár és joghátrány az érintetteket terheli.

 1. Marketing, ügyfélnyilvántartás, piackutatás

Az adatkezelés célja: ügyfél-adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei ajánlatainak továbbítása, piackutatás.
Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel üzleti viszonyba kerülő ügyfelek.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
A kezelt személyes adatok kategóriái: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám
Az adatok forrása: az érintettek
Címzettek kategóriái: az Adatkezelő, Adatkezelővel marketing célú vállalkozási jogviszonyban álló partnerek
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az Adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

 1. Számlázás, számviteli kötelezettségek, bizonylatok megőrzése

Az adatkezelés célja: számla kiállítása, fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzése.
Érintettek kategóriái: Adatkezelővel jogviszonyba lépő természetes személyek; jogi személyek természetes személy képviselői.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja; Számv. tv.169. § (2) bekezdése].
A kezelt személyes adatok kategóriái: számla esetén az Áfatv. 169. §-ában meghatározott adatok; egyéb, a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok esetén az ezen bizonylatok adattartalmára vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatok.
Az adatok forrása: az érintettek.
Címzettek kategóriái: az Adatkezelő, adatfeldolgozók (könyvelő).
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett az Adatkezelő szolgáltatásait nem tudja igénybe venni.

 1. Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: panaszkezelés.
Érintettek kategóriái: az Adatkezelőhöz panaszt benyújtó érintettek.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja; Számv. tv.169. § (2) bekezdése], figyelemmel a Fogytv. 17/A. §-ára.
A kezelt személyes adatok kategóriái: érintett által a panasz benyújtása során rendelkezésre bocsátott személyes adatok; különösen a Fogytv. 17/A. §-ában meghatározott személyes adatok a panaszok előterjesztésének formáitól függően, így különösen a panaszos neve, címe, panaszkezeléssel összefüggésben rendelkezésre bocsátott kapcsolattartási adatok.
Az adatok forrása: az érintettek; amennyiben a panasz elbírálásához más adatkezelési tevékenységgel összefüggésben az Adatkezelő által megismert, nem az érintettől beszerzett személyes adat kezelése szükséges, úgy az ezen tevékenység során adatot rendelkezésre bocsátó személyek.
Címzettek kategóriái: az Adatkezelő, adatfeldolgozók (pl. jogi képviselő), fogyasztóvédelmi hatóság, bíróság.
Az adatkezelés időtartama: fogyasztói panasz esetén a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, egyéb esetben a panaszra adott válasz közléséig, ezt követően a panaszkezeléssel érintett személyes adatok a jogi igényérvényesítés érdekében kerülnek felhasználásra.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett panaszát az Adatkezelő nem tudja elbírálni, ennek jogkövetkezménye kizárólag az érintettet terheli.

 1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi LIII. törvény („Pmt.”) szerinti azonosítás

Az adatkezelés célja: a Pmt. 5. §-a szerinti azonosítás, ügyfél-átvilágítás elvégzése.
Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel üzleti kapcsolatba lépő személyek, akiknél a Pmt. szerinti azonosítás kötelező
A kezelt személyes adatok típusa: Pmt. 7-14. §-ában meghatározott adatok.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év [Pmt. 56. § (2) bek.], 58. § (1) bek.-e szerinti esetben tíz év.
Az adatok forrása: az érintettek.
Címzettek kategóriái: az Adatkezelő, szükség esetén felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Adatkezelő a képviselő eljárását nem fogadja el, és személyes eljárás hiányában az ügyletkötést megtagadja.

 1. Jogi igényérvényesítés

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel jogviszonyba lépő érintettekkel kapcsolatos polgári- és büntetőjogi igények érvényesítése.
Érintettek kategóriái: adatkezelővel jogviszonyba lépő személyek.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt személyes adatok kategóriái: a jogi igényérvényesítéshez szükséges, az érintettek jelen Tájékoztatóban rögzített adatai, valamint az adatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó összes okirat, dokumentum és azok másolatai.
Az adatok forrása: az érintettek, amennyiben a jogi igényérvényesítéshez más adatkezelési tevékenységgel összefüggésben az Adatkezelő által megismert, nem az érintettől beszerzett személyes adat kezelése szükséges, úgy az ezen tevékenység során adatot rendelkezésre bocsátó személyek, továbbá az Adatkezelő által a jogi igényérvényesítéshez szükséges, nyilvános és közhiteles nyilvántartások, adatbázisok.
Címzettek kategóriái: az Adatkezelő, adatfeldolgozók, így különösen a jogi képviselők, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, fogyasztóvédelmi hatóság, más hatóságok.
Az adatkezelés időtartama: az igényérvényesítésre nyitva álló, a vonatkozó szerződésben, illetve jogszabályban megállapított elévülési- illetve jogvesztő határidő (általános elévülési határidő: 5 év).
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Adatkezelő az érintettel a szerződéskötést megtagadja.

 1. Munkaerő felvétel

Az adatkezelés célja: humánerőforrás biztosítása, állások meghirdetése, munkaerő-felvétel, a kiválasztási folyamat biztosítása.
Érintettek kategóriái: adatkezelőhöz állásra jelentkezők.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelést az adatkezelő azon jogos érdeke indokolja, hogy az Adatkezelő rendelkezzen a munkaviszony létesítése szempontjából releváns és más forrásból be nem szerezhető információkkal.
A kezelt személyes adatok kategóriái: a munkavállaló által a jelentkezés során rendelkezésre bocsátott, különösen a munkavállaló önéletrajzában megadott személyes adatok.
Az adatok forrása: az érintettek.
Címzettek kategóriái: az Adatkezelő, adatfeldolgozók, így különösen munkaerő-közvetítők.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a jelentkezés elutasításáig vagy a munkaszerződés megkötéséig tart.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Adatkezelő a munkavállaló jelentkezését nem tudja elfogadni, egyidejűleg a jelentkezőtől származó minden személyes adatot töröl.

 1. Adatkezelés a munkaviszonnyal összefüggésben

Az adatkezelés célja: munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és az abból származó kötelezettségek teljesítése.
Érintettek kategóriái: munkavállalók.
A kezelt személyes adatok kategóriái: érintett neve, születési neve, lakcíme, érintett valamennyi, személyi igazolványán, lakcímkártyáján és TAJ kártyáján található adat, adóazonosító jele, bankszámlaszáma, e-mail címe, telefonszáma. Az érintett korábbi munkaviszonnyal kapcsolatos adatai, munkaszerződésben lévő adatok; a szerződés megkötésekor az adatkezelő által a kezelt személyes adatokat tartalmazó igazolványokról készített másolat; családi adókedvezmény igénybevétele esetén a gyermekek, továbbá házastárs adatai.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont].
Címzettek kategóriái: az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatási Hivatala, a Magyar Államkincstár, Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervei, valamint más közhatalmi jogkört gyakorló szervek, mint adatkezelők, adatfeldolgozók (könyvelő).
Az adatok forrása: az érintettek, az érintettek által rendelkezésre bocsátott okmányok, Adatkezelő által elérhető nyilvános és közhitele nyilvántartások és adatbázisok.
Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony létesítésétől a munkaviszony megszűnését követő 50 évig (nyugdíjszabályokra tekintettel).
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Adatkezelő a munkavállalóval a jogviszonyt megszünteti.

 1. Pénzügyi szolgáltatásokkal, biztosításközvetítéssel, tanácsadói és audit jellegű szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: az adatkezelő ügyfelei részére az adatkezelő partnere (Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.) által nyújtott pénzügyi szolgáltatásokkal, biztosításközvetítéssel, tanácsadói és audit jellegű szolgáltatások nyújtása – így különösen, de nem kizárólagosan biztosítás felülvizsgálat. Adatkezelő az ügyfél hozzájárulása esetén a szolgáltatásnyújtáshoz, közvetlen ügyfélszerzéshez szükséges adatokat további eljárás céljából a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-nek továbbítja.
Érintettek kategóriái: Szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfelek
A kezelt személyes adatok kategóriái: érintett neve, születési neve, lakcíme, érintett valamennyi, személyi igazolványán, lakcímkártyáján található adat, adóazonosító jele, e-mail címe, telefonszáma kapcsolatfelvétel érdekében, szervezet esetén a képviselő előzőekben rögzített adatai.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
Címzettek kategóriái: megadott adatok a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. részére kerülnek továbbításra.
Az adatok forrása: az érintettek, az érintettek által rendelkezésre bocsátott okmányok, Adatkezelő által elérhető nyilvános és közhitele nyilvántartások és adatbázisok.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő az adatokat nem továbbítja, érintett a szolgáltatást igénybe venni nem tudja.

 1. További adatkezelések

Az Adatkezelő a fenti adattípusokon kívül eltérő adatokat is kezelhet. A jelen Tájékoztatóban rögzített adattípusoktól eltérő adattípusok kezeléséről, vagy a jelen Tájékoztatóban rögzített adattípusok eltérő adatkezelési céllal, illetve jogalapon történő kezeléséről az Adatkezelő az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatja. A külön tájékoztatásban foglaltakat a jelen Tájékoztatóval összhangban kell értelmezni.

A II.9-II.11. pontokban foglalt adatkezeléseket minden munkavégzésre irányuló jogviszonyra, így különösen a megbízási jogviszonyra is megfelelően alkalmazni kell.

Jogi személy természetes személy képviselőinek, tagjainak személyes adatainak kezelésére – az adatkezelési cél függvényében – a jelen Tájékoztatót megfelelően kell alkalmazni, azzal, hogy ilyen esetben az adatok forrása a képviselő, tagok adatait tartalmazó közhiteles nyilvántartás is lehet.

Az adatkezelés olyan eseteiben, melyet a jelen Tájékoztató nem szabályoz (például e-mailen történő megkeresések, ajánlatkérések, stb.), az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag az érintett által meghatározott, vagy az eset körülményei alapján feltételezhető adatkezelési célból, az érintett hozzájárulásával, az adatkezelési cél megvalósulásáig kezel.

IV. Adatfeldolgozók, az adatok továbbítása harmadik országba

Az Adatkezelő az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódóan, különböző adatkezelési műveletek elvégzésére adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint, a jelent Tájékoztatóval összhangban kezelik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára.

Az Adatkezelő adatkezelése során különösen az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Jogi képviselet: Bosnyák Ügyvédi Iroda (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 9.)

Tárhelyszolgáltatás: C-Host Kft. (1115 Budapest, Halmi utca 29.)


A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:
+36-1-445-2040 info@nethely.hu
A tárhelyszolgáltató az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Biztosításközvetítés: Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.; adószám: 32165610-4-07; cégjegyzékszám: 07-10-001617)

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

V. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a személyes adataik kezeléséhez az érintett személy szülői felügyeletét ellátó személy, ennek hiányában gyámja az adatkezeléshez hozzájárult.

Az Adatkezelő minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy a 16. éven aluli személyek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok esetén meggyőződjön a tényleges jogosulttól származó hozzájárulás meglétéről. Amennyiben az Adatkezelő észleli, hogy 16. év aluli személy adatait hozzájárulás nélkül adta meg, vagy a hozzájárulás hamis, illetve nem a hozzájárulás adására jogosult személytől származik, úgy az Adatkezelő az érintett személyes adatait haladéktalanul törli.

VI. Az érintett adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.

 1. Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában, e-mail útján szolgáltatja.

A hozzáféréshez való jog írásban, az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban rögzített elérhetőségein keresztül gyakorolható.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 1. Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. Törlés joga

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból az Adatkezelő nem kezeli.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 9. pontban foglaltak szerint bírósághoz fordulhat.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett – amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik – az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. E jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. Hatósági és bírósági jogorvoslat az adatkezelés ellen

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

VII. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. A kezelt adatokhoz kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.

Megjegyzés a közzétett publikációk, cikkek, írások értelmezéséhez:

A felhasznált és figyelembevett jogszabályok, rendeletek, szabványok, irányelvek adott publikáció, cikk, írás megalkotásakor hatályos állapotban lettek figyelembevéve. A hivatkozások, valamint a megfogalmazottak egyes helyeken a jelenleg hatályos állapotok fényében eltérhetnek a leírtaktól.

Cookie szabályzat

www.zrinyi.eu

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookie-k tárolásáról szóló nyilatkozatot.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Webelemzési szolgáltatások külső szolgáltatók által:

 • Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik Amerikai Egyesült Államokban található szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 • Google Maps: Lehetővé teszi a Google Maps használatát, az egyszerűbb utazás érdekében térképeket jeleníthet meg és konkrét útvonalterveket hozhat létre. A weboldal megjelenésének része a beágyazott Google Maps, ezáltal kapcsolat jön létre a Google szervereivel, amelynek eredményeként a látogatók IP-címei és böngészőadatai továbbításra kerülnek a Google felé.
 • YouTube: Marketing célokból a YouTube egyes elemei is felhasználásra kerülnek a weboldalon, ezek segítségével képes például a beágyazott videókat megtekinteni az oldalon. Amikor Ön megnéz egy YouTube videót, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Amennyiben hozzájárult személyes adatainak gyűjtéséhez és továbbításához, ennek során továbbításra kerül a YouTube felé az Ön IP-címe. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy van-e YouTube felhasználói fiókja vagy sem. Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, akkor a YouTube-nak lehetősége van az Ön szörfölési magatartását közvetlenül személyes profiljához rendelni.

A Google adatvédelmi irányelveiről bővebb információt talál: https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu.

A YouTube adatfelhasználásával kapcsolatos további információkat a YouTube adatvédelmi irányelveinél talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu