Általános tulajdonságok:

A naftalin a legegyszerűbb policiklusos aromás szénhidrogén, amely két kondenzált benzolgyűrűből áll, azaz két egymás melletti szénatomjuk közös.

A policiklusos aromás szénhidrogének olyan kémiai vegyületek, amelyek összekapcsolódó aromás gyűrűkből állnak, és nem tartalmaznak heteroatomot vagy szubsztituenseket.
Környezetszennyező anyagok, egy részük karcinogén, mutagén és teratogén hatású.

A szubsztituens a szerves kémiában hidrogént helyettesítő atomot vagy atomcsoportot jelent a szénláncon.

A naftalin legnagyobb mennyiségben a kőszénkátrányban fordul elő, amelyből úgy készítik, hogy a 180-300° között átdesztilláló részt kikristályosítják; vízzel való ismételt ledesztillálással és szublimálással tisztítják. Előfordul még alkoholból kikristályosított vagy a szublimált naftalin is.

Előfordulása a természetben:

 • Kiválasztják termeszek
 • Kiválasztja a Magnólia (liliomfa)
 • Kiválasztják az őzek egy bizonyos faja
 • Kimutatták Földre hullott meteoritokban,
  valamint a Perseus csillagkép bolygóközi anyagában

Felhasználás:

 • Iparban: különféle festékanyagok készítéséhez
  és világítógáz karburálásához (porlasztásához)
 • Háztartásban: különösen a ruhaneműk védelmében a molyok kipusztításához
  Innen ered a „naftalinszagú” kifejezés, amit a sokáig tárolt ruhákra, és átvitt értelemben a divatból kiment dolgokra használnak.

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

 • Összegképlete: C10H8
 • Molsúly: 128,2 g/mol
 • Színe, halmazállapota:

            Szilárd halmazállapotban: Fehér, fénylő levélkékből áll

Megolvasztva, folyékony halmazállapotban: színtelen

 • Szaga: sajátságos átható szagú, molyirtó golyókhoz hasonló
 • Oldódás: vízben oldhatatlan, könnyen oldódik éterben, forró alkoholban
 • Sűrűség: 1,14 g/cm³
 • Olvadáspont: 80 °C
 • Lobbanáspont: 80 °C
 • Forráspont: 218 °C
 • Gyulladáspont: 540 °C
 • IDLH: 500
 • ARH: 0,9 tf%
 • FRH: 5,9 tf%

Veszélyesség szerinti besorolás a Kémiai Biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján:

 • Mérgező (toxikológiai) tulajdonságai alapján, toxikológiai sajátosságok szerint:

Ártalmas:
azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy bőrön át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny, illetve idült egészségkárosodást okozhatnak, és nem sorolhatóak a mérgező, nagyon mérgező veszélyességi osztályba.

Kategória orális LD50, ALD
patkány
mg/kg
dermális LD50, ALD
patkány vagy nyúl
mg/kg
inhalációs LC50, ALC
patkány
mg/liter/4 óra
Ártalmas 490
(200-2000)
5000
(400-2000)
>100
(1-5)

 • Környezetkárosító (ökotoxikológiai) tulajdonságai szerint:

Környezetre veszélyes anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe jutva a környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsíthatják, illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biodiverzitását megváltoztatják.

A halak íze megváltozik, ha a talajvízbe kerül, az ivóvizet veszélyezteti.

R és S mondatok:

Az R mondat és R szám a veszélyes agyagok, illetve készítmények kockázataira utalnak, illetőleg e mondat sorszáma.

 • R22: Lenyelve ártalmas
 • R40: A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított
 • R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

Az S mondat és S szám a veszélyes agyagok, illetve készítmények biztonságos használatára utalnak, illetőleg e mondat sorszáma.

 • S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
 • S36/37: Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
 • S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
 • S60: Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
 • S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.
  Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

Veszélyesség szerinti besorolás az OTSZ alapján:

Tűzveszélyességi osztálya: „C”

Hatása levegőn: A levegőn hevítve meggyullad, és igen erősen kormozó lánggal ég el. Éghető, fehér kristályos darabok. Alacsony olvadáspontja (80 C°) miatt gyakran cseppfolyós állapotban szállítják. A cseppfolyós naftalin fölött robbanóképes elegy képződhet. Forró felülettől, szikrától vagy nyílt lángtól meggyullad. Por alakú anyag esetén fennáll a porrobbanás veszélye. Elektrosztatikus feltöltődés lehetséges, amely meggyulladást okozhat.

Tűzvédelmi mentesítés:

Amíg a folyadék 93 C° alá nem hűlt le, a tartályba oltóvíznek nem szabad bejutnia. Ellenkező esetben az anyag robbanásszerűen kitör a tartályból. Folyékony naftalin oltásakor a vizet és a habot az erős felületi kérgesedés elkerülése végett óvatosan kell használni. Megfelelő oltóanyag a por, a szénsav, a hab és a porlasztott víz.

Szállítás:

 • ADR szerinti besorolás:

Szállítási veszélyességi osztály (Veszélyességi bárca):
4.1.
Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, szilárd érzéketlenített robbanóanyagok

A könnyen gyulladó szilárd anyagok, melyek szállítás során – súrlódás vagy szikra hatására – könnyen meggyulladhatnak vagy tüzet foghatnak. Csak akkor veszélyesek, ha a gyújtóforrással rövid érintkezéssel könnyen meggyújthatók, és a láng gyorsan terjed. A mérgező égéstermékek is veszélyt jelenthetnek.

 • Kemmler-szám: 40

4: Szilárd anyagok gyúlékonysága vagy önmelegedő szilárd anyag

0: Nem számolunk más veszéllyel

 • UN szám: 1334
 • CAS szám: 91-20-3 naphtalene
 • Hommel szám: 140
 • Csomagolási csoport: III. Kevésbé veszélyes anyag
 • Élelmiszerrel és takarmánnyal együtt nem szállítható

Tárolás:

Elkülönítve erős oxidáló szerektől, élelemtől és takarmánytól. Olyan helyen kell tárolni, ahol nincs lefolyó vagy kapcsolat a szennyvíz rendszerrel.

Egészségkárosítás:

 • Gőze (különösen, ha melegedik, gyorsan párolog) ingerli a szemet. Hosszabb ideig tartó hatása szaruhártyahomályt okozhat.
 • Nagy koncentrációjú gőz belélegzésekor a légutak károsodnak.
 • Az anyag a bőrön keresztűl is felszívódhat.
 • Hajlam esetén hemolízis, majd máj- és vesekárosodás lehetséges.

Elsősegély:

A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani. Légzéskimaradáskor azonnal légzéstámogatást vagy lélegeztetőkészüléket, lehetőség szerint oxigén belélegeztetést kell alkalmazni. A szennyezett ruhadarabokat, cipőt, harisnyát azonnal le kell húzni és el kell távolítani. A szennyezett testrészeket vízzel le kell mosni. Ha az anyag a sérült szemébe került, azt vízzel 10-15 percig ki kell öblíteni. Ehhez szemhéját hüvelyk- és mutatóujjunkkal szét kell húzni, és ezzel egyidejűleg a sérültnek minden irányban mozgatnia kell a szemét. A baleset helyszínére orvost kell hívni. A sérültet ne hagyjuk lehűlni. Eszméletvesztés veszélye esetén rögzített oldalfekvésbe kell elhelyezni és így szállítani. A pörköket vagy a bőrre tapadt ruhát csak az orvos távolíthatja el.

Felhasznált irodalom:

 • Vakond 2000 információs adatbázis
 • Iparbiztonság I. Veszélyes anyagok és súlyos baleseteik az iparban és a szállításban Szakkönyv 2012
  /Szakál Béla, Cimer Zsolt, Kátai Urbán Lajos, Sárosi György, Vass gyula/
 • wikipedia.org
 • kertbaratbolt.hu/catalog/pdf/naftalin.pdf
 • molar.hu/pdf/bt06940.pdf
 • omfi.hu/icsc/PDF/PDF06/icsc0667_HUN.PDF
 • agt.bme.hu/drupal/node/7151
 • biztonsagiadatlap.hu
 • scharlabmagyarorszag.hu/katalogus/Naftalin.PDF

Kapcsolódó cikkek

 • Elektrosztatikus feltöltődésből származó tüzek

 • Azbeszt

 • Átriumok hő- és füstelvezetésének szimulációja