A II.) alapján tovább haladva a TUÉ kérdések 58 – 202. sorszámot kaptak.

 1. Mi a függönyfal, milyen konfigurációkat ismer, mi a különbség közöttük?
 2. Az építési és a fennmaradási engedélyezési eljáráshoz készülő építésügyi tűzvédelem munkarésznek mit kell tartalmaznia alapszolgáltatásként?
 3. Az építési és a fennmaradási engedélyezési eljáráshoz készülő építésügyi tűzvédelem munkarésznek a tűzvédelmi alaprajz(ok)on legalább mit kell ábrázolnia alapszolgáltatásként?
 4. Mi a szendvicspanel? Milyen tényezők befolyásolják a szendvicspanelek tűzvédelmi osztályát?
 5. Mi a biztonsági felvonó és milyen fajtáit különböztetjük meg? Ismertesse a vonatkozó előírásokat és szabványokat!
 6. Ismertesse a menekülési felvonóként alkalmazható felvonókra vonatkozó követelményeket!
 7. Mi a kiürítés és milyen szakaszai vannak?
 8. Milyen esetekben kötelező Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet készíttetni?
 9. Mikor és kinek a feladata Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet készíttetni? Ki készítheti el a kézikönyvet?
 10. Ki jogosult számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás készítésére?
 11. Ki jogosult tűzvédelmi tervdokumentációt készíteni?
 12. Különböző rendeltetésű tárolásra szolgáló helyiségeket milyen esetekben kell tűzgátló építményszerkezetekkel elválasztani az egyéb, hozzájuk funkcionálisan nem kapcsolódó rendeltetésektől?
 13. Építmények és azok részeinek építése, bővítése, felújítása, átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése során milyen építési szakmai követelményeket kell érvényre juttatni?
 14. Ismertesse az épületszerkezetek tűzvédelmi jellemzőit, teljesítménykövetelményeit és azokhoz tartozó betűjelölések jelentését!
 15. Milyen gyakorlat fogadható el az építésügyi tűzvédelmi tervezői jogosultság megállapításához előírt szakmai gyakorlati idő igazolása szempontjából?
 16. Mely rendelet tartalmazza az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályait? Ismertesse a jogszabály fő tartalmi elemeit!
 17. Mi határozza meg, hogy mennyi ideig kell az oltóvízellátást biztosító nyomásfokozó szivattyú működését biztosítani?
 18. Mik képezhetik a kockázati egység részeit?
 19. Ismertesse az oltóvíztározó definícióját!
 20. Az anyagok milyen tűzveszélyességi osztályokba sorolhatók az OTSZ szerint?
 21. Az építményszintek számának megállapításánál milyen szempontokat kell figyelembe venni az OTSZ szerint?
 22. Milyen tűzvédelmi osztály- és tűzállósági teljesítmény-követelmények vonatkoznak a nyílásáthidalókra?
 23. Mely esetekben kell tűzgátló válaszfallal, vagy ezt helyettesítő beépített tűzterjedésgátló berendezéssel elválasztani helyiségeket?
 24. Mely esetekben kell fali tűzcsapot létesíteni?
 25. Milyen előírások vonatkoznak a külső térelhatároló falak burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszerére?
 26. Mekkora lehet a tűzfalon kialakított nyílások összesített felülete és milyen feltételek mellett alakíthatóak ki?
 27. Ismertesse lapostetők esetén, hogy a tető alatt keletkező tűz tetőn kívülre terjedését milyen követelmények betartásával lehet korlátozni?
 28. Mely helyiségeket kell a szomszédos, technológiailag nem kapcsolódó helyiségektől az adott épület mértékadó kockázati besorolásának megfelelő tűzgátló építményszerkezetekkel határolni?
 29. Ismertesse a menekülési útvonal kialakítására vonatkozó követelményeket!
 30. Milyen követelmények vonatkoznak a menekülési útvonalat képező füstmentes lépcsőházra?
 31. Milyen követelményeket kell teljesíteni, ha a tetőszerkezet alatti tér funkciót kap?
 32. Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmének kialakításakor milyen szempontokat kell figyelembe venni?
 33. Milyen szabályok vonatkoznak a norma szerinti villámvédelmi rendszerre?
 34. Mely esetekben kell norma szerinti villámvédelmet létesíteni?
 35. Mely esetekben kell biztonsági világítást létesíteni?
 36. Mely esetekben és hol kell elhelyezni tűzvédelmi jeleket?
 37. Mi a füstcsappantyú?
 38. Mi a fedett átrium?
 39. Mi a tűzgátló záróelem és milyen fajtáit ismerjük?
 40. Ismertesse a tűzterjedés elleni védelem módszereit!
 41. Mi a tűzoltási felvonulási út és milyen követelmények vonatkoznak a kialakítására?
 42. Mi a tűzoltási felvonulási terület és milyen követelmények vonatkoznak a kialakítására?
 43. Mi az építmény megközelítését biztosító út és milyen követelmények vonatkoznak a kialakítására?
 44. Mely esetekben kell hő- és füstelvezetést biztosítani?
 45. Milyen teherbírási, geometriai és elhelyezési paraméterek fogadhatók el a tűzoltási felvonulási terület kialakítására?
 46. Milyen teherbírási, geometriai és elhelyezési paraméterek fogadhatók el a talpalási hely kialakítására?
 47. Mely eszközök vezérelhetőségét kell biztosítani a tűzoltósági beavatkozási központból?
 48. Milyen paraméterek vonatkoznak a homlokzati mentési pontok kialakítására?
 49. Mi a füstgáz vezérlő csappantyú?
 50. Mi a tűzgátló csappantyú?
 51. Mi a gépészeti szerelőakna?
 52. Mi a tűzvédelmi habarcs és milyen típusai léteznek?
 53. A nem időszakos természetes felszíni vizek mikor vehetők számításba oltóvízként?
 54. Föld feletti tűzcsapok mikor vehetők számításba oltóvízként?
 55. Milyen követelményeknek kell megfelelnie az oltóvíztárolóknak?
 56. Mikor vehető figyelembe a technológiai víztároló oltóvízként?
 57. Ismertesse az épületek tűzoltáshoz szükséges oltóvíz biztosítására vonatkozó követelményeket!
 58. Ismertesse a tűzálló kábelrendszerek tűzállósági osztályának jelöléseit!
 59. Mely építményszerkezetek alkalmasak a tűzálló kábelrendszerek rögzítésére?
 60. Ismertessen kiürítés szimulációs programokat!
 61. Ismertessen tűz- és füstterjedési szimulációs programokat!
 62. Milyen követelmények vonatkoznak a tűzeseti lekapcsolások biztosítására?
 63. Ismertessen vezetékrendszerek tűzhatás elleni védelmének biztosítására alkalmas megoldásokat!
 64. Mi a robbanás?
 65. Milyen módokon alapszik a robbanás elleni védelem?
 66. Milyen beavatkozás szükséges a robbanásveszélyes anyag koncentrációjának veszélyes szintű, nem várt megemelkedésekor, amennyiben az ARH 20%-át meghaladja, de az ARH 40%-át nem éri el a robbanásveszélyes közeg koncentrációja?
 67. Melyek azok a tényezők, amelyek közvetlenül befolyásolják számítások során a hasadófelület nagyságát?
 68. A robbanóképes közeg előfordulásának gyakorisága, ill. valószínűsége alapján milyen zónákat különböztetünk meg?
 69. Felhordható-e tűzgátló festés évekkel korábban felhordott tűzgátló festékre?
 70. Soroljon fel füstfejlődés szempontjából alacsony kockázatú tereket!
 71. Ismertesse a természetes hő- és füstelvezetésre vonatkozó követelményeket!
 72. Ismertesse a gépi hő- és füstelvezetésre vonatkozó követelményeket!
 73. Ismertesse a füstmentesítésre vonatkozó követelményeket!
 74. Ismertesse a legfeljebb 4 méter számított belmagasságú helyiségek hő- és füstelvezetésére vonatkozó megoldásokat!
 75. Ismertesse a 4 méter számított belmagasságot meghaladó helyiségek hő- és füstelvezetésére vonatkozó megoldásokat!
 76. Mely jogszabály alapján kell meghatározni a létesítményi tűzoltóság szükségességét a tervezési folyamat során?
 77. Tűzvédelmi tervező milyen építményszerkezetek vonatkozásában adhat ki tűzvédelmi megfelelőségi nyilatkozatot?
 78. Mi a tűzvédelmi jellemző fogalma?
 79. Milyen jellemzők vonatkoznak a tűzoltási felvonulási terület kialakítására?
 80. A hivatásos Katasztrófavédelem szervei közül melyek engedélyezhetnek a meghatározott műszaki követelmények alól eltérést?
 81. Az acélszerkezetek tűzvédelmi rendszereit melyik szabvány szerint osztályozzák?
 82. Mit nevezünk szerelt építési módnak?
 83. Hogyan határozzuk meg az acélszelvények profiltényezőjét?
 84. A lábazat mekkora magasságú része vehető figyelembe technológiai sávként?
 85. Szintkülönbségek áthidalása hogyan vehető figyelembe a kiürítés során?
 86. Szintkülönbségek áthidalása hogyan vehető figyelembe a kiürítés során lépcsők esetén?
 87. Hogyan határozható meg a kiürítendő létszám?
 88. Mely esetekben és hogyan alkalmazhatók a TvMI szerinti normatív létszámadatokra vonatkozó táblázatos értékek?
 89. Milyen követelmények vonatkoznak a tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek kialakítására?
 90. Szakaszos kiürítési koncepció esetén milyen maximális létszámra kell méretezni a TvMI szerint?
 91. Ismertesse a kiürítés első szakaszának számítási módszerét!
 92. Ismertesse a kiürítés második szakaszának számítási módszerét!
 93. Mikor megfelelő az épület főelosztójának és a főelosztót betápláló vezeték(ek)nek az elhelyezése?
 94. Milyen követelmények vonatkoznak a főelosztót tartalmazó helyiséget határoló szerkezetekre?
 95. Ismertesse a tartalékvilágítások fajtáit!
 96. Ismertessen áramütés veszélyének csökkentésére alkalmas műszaki megoldásokat a tűzeseti lekapcsolások vonatkozásában!
 97. Milyen elhelyezési változatai vannak a biztonsági és menekülési jeleknek?
 98. Alkalmazható-e a közüzemi villamos hálózat biztonsági tápforrásként?
 99. Mely esetekben nem kötelező villámvédelmet létesíteni?
 100. Hogyan valósítható meg a biztonsági világítás tűzeseti tápellátása?
 101. Mi befolyásolja a szerkezet tűzvédelmi osztályát?
 102. Járulékos tűzvédelemre milyen megoldások választhatók?
 103. A járulékos tűzvédelem meghatározáshoz milyen adatok szükségesek?
 104. Mi a kritikus hőmérséklet és hogyan lehet meghatározni?
 105. A TvMI szerint mely szintek hagyhatók figyelmen kívül az építmény szintjeinek számának megállapítása során?
 106. Mely adatokat javasolt a TMMK valamennyi oldalán megjeleníteni?
 107. Mikor vehető figyelembe hő- és füstelvezető, vagy légpótló felületként a szabad nyílás?
 108. Hogyan biztosítható a tűzoltó egységek számára az épületbe történő roncsolásmentes bejutás?
 109. Ismertesse az oltóvíztározók kialakítására vonatkozó követelményeket!
 110. Ismertesse a tűzgátló lineáris hézagtömítések besorolásait!
 111. Hogyan biztosítható a felvonóaknák tűzterjedés elleni védelme?
 112. Hogyan alakíthatók ki növényekkel beültetett tetőfödémek?
 113. Hogyan alakíthatók ki zöldhomlokzatok?
 114. Eltérő magasságú tűzszakaszok csatlakozásánál hogyan alakítható ki a tűzterjedés elleni védelem?
 115. Hogyan alakítható ki az alacsonyabb tűzszakaszon lévő, de a magasabb tűzszakaszhoz tartozó hasznosított tető?
 116. Hogyan alakíthatók ki homlokzatokon tűzvédelmi célú sávok?
 117. Mikor alkalmazhatók hő- és füstelvezető szerkezeteknél normatív átfolyási tényezők?
 118. Hogyan határozzuk meg a számított belmagasságot?
 119. Hogyan alakíthatók ki a folyosói füstszakaszok?
 120. Hogyan tervezhető közlekedők gépi hő- és füstelvezetése?
 121. Hogyan helyezhetők el a közlekedők gépi hő- és füstelvezetésének, légpótlásának befúvási és elszívási pontjai?
 122. Hogyan alakítható ki a természetes szellőzésű füstmentes lépcsőház?
 123. Ismertesse a füstmentes lépcsőházi helyiségkapcsolatokat!
 124. Ismertesse a több pinceszintet kiszolgáló lépcsőházakra vonatkozó helyiségkapcsolatokat!
 125. Ismertesse a lépcsőházi füstmentesítés megoldásait!
 126. Ismertesse a 4 méter számított belmagasságot meghaladó helyiségek füstszakaszolásának lehetőségeit!
 127. Ismertesse a legfeljebb 4 méter számított belmagasságú helyiségek hő- és füstelvezetésének lehetőségeit!
 128. Ismertesse a túlnyomásos füstmentesítés szabályozását!
 129. Ismertesse a hő- és füst elleni védelem rendszerének üzemállapotait és megjelenítésüket a vezérlésben.
 130. Milyen jellemzői vannak a tűzzel szemben számottevő ellenállással nem rendelkező tetőfedéseknek?
 131. Jellemzően milyen tűzvédelmi osztályba tartoznak a fa anyagú pillérek és gerendák?
 132. Soroljon fel A1 tűzvédelmi osztályt teljesíteni képes szerkezeti anyagokat!
 133. Mi jellemző tetőtérbeépítések szerelt térelhatároló szerkezeteire?
 134. Ismertesse a homlokzatburkolatok tűzvédelmi osztályba sorolását!
 135. Hol kell pánik elleni világítást létesíteni?
 136. Mennyi a normál és a biztonsági tápforrás közötti átállás megengedett időtartama tűzeseti fogyasztók esetén?
 137. Mikor kell biztonsági tápforrást alkalmazni?
 138. Gépi légpótlás esetén milyen előírások vonatkoznak a levegő belépési sebességére?
 139. Hogyan kell biztosítani a hő- és füstelvezetés és a füstmentesítés kézi működtetését?
 140. Milyen esetekben kell a tűzoltósági rádióerősítő létesítésének szükségességét vizsgálni?
 141. Mikor alkalmazható íves, húzott karú lépcső kiürítésre?
 142. Hogyan határozható meg a szívóvezeték alkalmazható hosszúsága oltóvíztározók esetén?
 143. Milyen megoldás alkalmas az építmény megközelítését biztosító út kialakítására?
 144. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett padlósíktól mérve milyen magasan kell elhelyezni?
 145. Milyen megoldások alkalmasak a tűzoltási felvonulási terület megjelölésére?

Kapcsolódó cikkek

 • Röviden összefoglaltuk, amit az MMK vizsgáról tudni érdemes

 • MMK vizsga Szakmagyakorlók közös ismeretanyaga Általános rész kérdésbank

 • MMK vizsga Tűzvédelem, Beépített tűzoltó berendezés tervezése szakterület (TUO) kérdésbankja

 • MMK vizsga Tűzvédelem, Beépített tűzjelző berendezés tervezése szakterület (TUJ) kérdésbankja