A TUO kérdéseket 412 – 564. sorszámmal határoztuk meg.

Beépített tűzoltó berendezés tervezése kérdéskör

 1. Mit tekint az OTSZ meghatározott biztonsági szintnek?
 2. Mennyi időn belül köteles a tűzvédelmi tervező a bejegyzett adataiban bekövetkezett változást írásban bejelenteni a területi szakmai kamarának?
 3. Hogyan definiálja a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a teljesítménynyilatkozatot?
 4. Mely szerv engedélyével gyakorolható a tűzvédelmi tervezői jogosultság?
 5. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén tűzvédelmi szakhatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv mely szervét jelöli ki eljáró szakhatóságnak?
 6. Mely jogszabály határozza meg a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területét?
 7. Milyen esetben kell tűzoltósági beavatkozási központot létesíteni?
 8. Milyen tűzvédelmi eszközöket kell világító vagy utánvilágító biztonsági jellel jelölni?
 9. Ismertesse a kockázati osztály OTSZ szerinti fogalmát!
 10. Ismertesse az álpadló OTSZ szerinti fogalmát!
 11. Ismertesse a mértékadó tűzszakasz OTSZ szerinti fogalmát!
 12. Melyik rendelet határozza meg a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályait?
 13. A tűzvédelmi törvény szerint ki készíthet tűzvédelmi dokumentációt?
 14. Mit kell tartalmaznia egy határozatnak, ha jogszabály további követelményt nem állapít meg?
 15. Az OTSZ szerint Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás esetén milyen mértékben kell figyelembe venni az OTSZ előírásait?
 16. A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét milyen esetekben jelöli ki eljáró hatóságnak?
 17. Mit kell biztosítani az OTSZ szerint az épületben tartózkodók részére?
 18. Mit kell biztosítani az OTSZ szerint hő és füst elleni védelemmel a tűz során fejlődő hő és füst káros hatásai miatt?
 19. Mit kell biztosítani az OTSZ szerint a tűzoltói beavatkozás hatékonysága céljából?
 20. Mik a tűzvédelmi tervezés kiindulási feltételei?
 21. Mi igazolja az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését?
 22. Mik a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésének feltételei?
 23. Melyek azok a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenységek, melyeket a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni?
 24. Mi vonatkozik a nemzeti szabványok alkalmazására?
 25. Mire terjed ki a Tűzvédelmi Törvény hatálya?
 26. Melyek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által meghatározott alaprendeltetések?
 27. Mit kell tartalmaznia az eltérési engedély kérelemnek?
 28. Mely vonatkozó műszaki követelmények előírásától lehet eltérni az azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás igazolásával?
 29. Ha a TVMI szerinti megoldást kívánunk alkalmazni tervezés során, akkor be kell-e tartani a „Megjegyzések”, „Példák”, „Mellékletek”-ben foglaltakat?
 30. Mit kell tartalmaznia a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás jóváhagyása iránti kérelemnek?
 31. Hány esetben adhat ki hiánypótlást a tűzvédelmi hatóság a 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében?
 32. Mit takar a teljesítménynyilatkozat fogalma?
 33. Mikor lehet a tűzvédelmi célú építési termék megfelelőségét a BM OKF engedélyével igazolni?
 34. Mi a szabvány?
 35. Mely szervezet feladata a nemzeti szabványosítással összefüggő feladatokat ellátása kormányzati felhatalmazás alapján?
 36. Mekkora tűzvédelmi bírsággal sújtható az a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező, ha nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt?
 37. Mekkora tűzvédelmi bírsággal sújtható a tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése?
 38. Mekkora tűzvédelmi bírsággal sújtható tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése?
 39. Mit nevezünk tűzoltó technikai terméknek?
 40. Ki nem folytathat tűzvédelmi tervezői tevékenységet a 375/2011 (XII.31.) Korm. rendelet alapján?
 41. A Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe hány tűzvédelmi szakterületre vonatkozó tűzvédelmi tervezési tevékenység van?
 42. Mely Kamarák hatáskörébe tartozó tűzvédelmi szakterületek és hozzájuk tartozó műszaki tervezési tevékenységek vannak a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján?
 43. Kik végezhetnek tervellenőrzési feladatot?
 44. Milyen határidővel kell bejelentenie a szakmagyakorlónak az adataiban bekövetkező változást a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. alapján?
 45. Mely építmények esetében ajánlott a tervellenőrzés?
 46. Visszavehető-e a Kamarába az onnan kizárt tag?
 47. Milyen időtartamú gyakorlat fogadható el szakmai gyakorlatként a jogosultság igazolásához?
 48. Mely esetekben kötelező tűzvédelmi tervfejezetet készíteni?
 49. Milyen határidővel kell bejelentenie a tűzvédelmi tervezőnek az adataiban bekövetkező változást a 375/2011. (XII. 31.) Korm. r. alapján?
 50. Mikor használható a magyar előírásoktól eltérő szabályrendszer alkalmazása a tervezés során?
 51. A tűzvédelmi törvény szerint mit tekintünk tűznek?
 52. Mit értünk tűzmegelőzés alatt?
 53. A tűzvédelmi törvény hogyan definiálja a tűzvédelmi, biztonságossági követelményt?
 54. Mi a kockázati egység?
 55. OTSZ szerint milyen alap rendetetéseket ismerünk?
 56. Mit értünk beépített tűzvédelmi berendezés alatt?
 57. Milyen védelmi célokat és védelmi alapelveket határoz meg az OTSZ?
 58. Honnan nyílhat a sprinkler központja és szivattyúháza az OTSZ szerint?
 59. Az OTSZ szerint a felszín alatti vasútvonalaknak mely részére szükséges oltóberendezést telepíteni?
 60. Mivel lehet igazolni a tűzoltó berendezés alkalmazhatóságát, abban az esetben, ha előírás, szabvány, műszaki értékelés nem szabályozza az OTSZ szerint?
 61. Mi a feladata az ESFR sprinklernek a TvMI alapján?
 62. Melyik rendelet szabályozza a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályait?
 63. Ismertesse, hogy a 491/2017. (XII.29.) Korm. rendelet alapján milyen fő részeket kell tartalmaznia a létesítési tervdokumentációnak?
 64. A 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján mely tervfázisokat szükséges a hatósággal engedélyeztetni?
 65. Mely Katasztrófavédelmi szerv jár el első fokú hatóságként azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljeskörűen nem szabályozott?
 66. Mely Katasztrófavédelemi szerv jár el a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények esetén tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben?
 67. Ismertesse a beépített tűzoltó berendezés OTSZ szerinti fogalmát!
 68. Ismertesse a beépített tűzoltó berendezések tervezése, telepítése című TvMI fő tartalmi elemeit!
 69. Kell-e oltóberendezés a szakorvosi, háziorvosi rendelőkbe az OTSZ alapján, ha igen milyen esetben?
 70. Kell-e oltóberendezés a zárt gépjárműtárolókba az OTSZ alapján, ha igen milyen esetben?
 71. Kell-e oltóberendezés igazgatási, iroda épületbe az OTSZ alapján, ha igen milyen esetben?
 72. Melyik szabvány vonatkozik a gázzal oltó rendszerek tervezésére?
 73. Mi a LOAEL fogalma?
 74. Hova kell elhelyezni a gázzal oltó berendezés blokkoló gombját az MSZ EN 15004-1:2008 szabvány alapján?
 75. Melyik szabvány vonatkozik a NOVEC 1230 gázzal oltó rendszerekre?
 76. Milyen helyiség védelme esetén kell késleltetni a CO2 oltórendszer indulását?
 77. Mekkora koncentráció esetén nem szükséges blokkoló szerkezet a CO2 oltó rendszer esetén?
 78. Milyen tűzállósági határérték követelmény van meghatározva a határolószerkezetekre teljes elárasztás esetén az MSZ 9783:2016 szabvány alapján?
 79. Melyik szabvány vonatkozik a CO2 gázzal oltó rendszerekre?
 80. Melyik szabvány vonatkozik az IG-55 gázzal oltó rendszerekre?
 81. Milyen minimum hőmérsékletet kell tartani a sprinkler gépházban villamos szivattyúk esetén?
 82. Milyen minimum hőmérsékletet kell tartani a sprinkler gépházban diesel szivattyúk esetén?
 83. Hozzáfolyásos üzemmód esetén a maximális térfogatárammal való működés esetén mi a megengedett vízsebesség?
 84. Szívó üzemmód esetén mekkora lehet a megengedett áramlási sebesség?
 85. Milyen nyomásesésre kell indulniuk a szivattyúknak?
 86. A szivattyú kapcsolószekrénye és a főkapcsolótábla közötti létesítmény kábeleinek méretezésekor mekkora max. teljes áramterhelést kell figyelembe venni?
 87. Dízelmotor hajtású szivattyúk esetén LH kockázat esetén az üzemanyag tartályt hány óra működésre kell méretezni?
 88. Dízelmotor hajtású szivattyúk esetén OH kockázat esetén az üzemanyag tartályt hány óra működésre kell méretezni?
 89. Dízelmotor hajtású szivattyúk esetén HHP és HHS kockázat esetén az üzemanyag tartályt hány óra működésre kell méretezni?
 90. A 491/2017 (XII.29.) Korm. rendelet alapján milyen esetekben nem kell engedélyeztetni egy meglévő oltóberendezés átalakítását, bővítését?
 91. Mit kell tartalmazzon a beépített tűzoltó berendezéshez szükséges dokumentáció használatbavételi eljárás során?
 92. Mit kell tartalmazzon beépített oltórendszer üzembehelyezése során az üzembehelyezői nyilatkozata?
 93. Kinek a dolga egy beépített oltóberendezés állandó üzemképes állapotban tartása?
 94. Szivattyúval rendelkező beépített tűzoltó berendezések üzembehelyezése, használatbavétele során mit kell elvégezni (OTSZ szerint)?
 95. Milyen esetben kötelező beépített tűzoltó berendezést létesíteni?
 96. Az OTSZ-ben meghatározott biztonsági szint, hogy érhető el beépített oltórendszerek esetén?
 97. Meglévő beépített oltóberendezés oltásvezérlő központjának állandó helyének módosítása során milyen teendője van a tervezőnek?
 98. Meglévő tűzoltó berendezés átalakításával kapcsolatban mi a további teendő, ha a TvMI-től eltérő kialakítást a BM OKF jóváhagyta?
 99. Amennyiben egy oltórendszer szabványtól eltérő kialakítását az OKF eltérésben jóváhagyta, milyen teendője van a tervezőnek az illetékes kirendeltségen a létesítési/használatbavételi eljárási folyamattal kapcsolatban?
 100. Milyen tevékenységet határoz meg a 375/2011.(XII.31.) Korm. rendelet?
 101. Melyik rendelet határozza meg a beépített tűzoltó berendezés létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályait?
 102. Magas építmények esetben a beépített tűzoltó berendezés létesítési és használatbavételi ügyében első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv melyik szerve jár el?
 103. Milyen esetben van az építészetitől külön engedélyeztetési kötelezettség beépített tűzoltó berendezésekre?
 104. Kinek a dolga egy beépített oltóberendezés állandó üzemképes állapotban tartása?
 105. Ismertesse, hogy mit tekintünk beépített oltórendszer beüzemelésének OTSZ szerint?
 106. A katasztrófavédelem által korábban használatba vett rendszer átépítése esetén milyen esetben szükséges létesítési, illetve használatbavételi eljárás lefolytatása az illetékes hatóságnál?
 107. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint hogyan valósítható meg, ha az OTSZ nem tartalmaz erre vonatkozó megoldást?
 108. Üzembe helyezés során mikor lehet eltekinteni a vezérlések, kapcsoló eszközök üzemi próbája során egy oltóberendezés tényleges (oltóanyag kiáramlással járó) indításától?
 109. Az OTSZ szerint milyen módszerekkel kell az üzembe helyező mérnöknek meggyőződnie a telepített rendszer helyes működéséről?
 110. Hogyan kell a beépített tűzoltó berendezés üzemeltetését ellátó személy oktatásának tényét dokumentálni?
 111. Mit nevezünk aeroszolnak?
 112. Mit nevezünk bejárható területnek?
 113. Milyen esetben írja elő az OTSZ beépített oltóberendezés telepítését nagykonyhai készülékek védelmére?
 114. Mit értünk egy csoportba telepített vagy közös elszívóval rendelkező nagykonyhai készüléknek?
 115. Mit nevezünk középnyomású vízköddel oltó rendszernek?
 116. Mit nevezünk nem bejárható területnek?
 117. Mit nevezünk tartási időnek aeroszolos rendszerek esetén?
 118. Milyen tűzvédelmi szakvizsga szükséges beépített oltóberendezések tervezéséhez?
 119. Mik a 12 m feletti nagy belmagasságú terek sprinkleres védelmének megoldásának lehetőségei TVMI szerint?
 120. ESFR sprinklerrel védett raktár esetén milyen hő- és füstelvezető rendszer építhető ki?
 121. Közösségi rendeltetésű területeken vagy ahol a kiürítési feltételek biztosítás érdekében tűzjelző által vezérelt automatikus működésű hő- és füstelvezető rendszer szükséges, hogyan védhető ESFR sprinkler rendszerrel?
 122. Melyik európai szabvány vonatkozik a vízköddel oltó rendszerek tervezésére?
 123. Vízköddel oltó rendszer esetén milyen helyiségeknél hagyható el a védelem?
 124. Vízköddel oltó rendszer esetén mikor nem szükséges tartalék szivattyú?
 125. Nagykonyhai oltórendszerek kiegészítő védelmére milyen kézi tűzoltókészüléket javasolt tartani?
 126. Milyen oltóberendezést alkalmaznak főként olaj, gáz és vegyipari létesítmények technológiai berendezéseinek palásthűtés céljára?
 127. A nyitott szórófejes oltórendszerek milyen védelmi célok elérését szolgálhatják?
 128. A tűzterjedés elleni védelemre szolgáló tűzoltó berendezések megfelelőségét mivel lehet igazolni?
 129. Mi a NOAEL fogalma?
 130. Oltógázok tekintetében mit jelent a globális felmelegedési potenciál? (GWP)
 131. Oltógázok esetén mit értünk ózonlebontó potenciálnak? (ODP)
 132. Oltógázok esetén mit jelent a melegen mérgező hatás?
 133. A beépített oltóberendezés létesítési engedélyének véglegessé válásától számított milyen időszakon belül kell, a berendezés használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani?
 134. Mi a teendő, ha az oltóberendezés használatbavételi engedélye iránti kérelmet a jogszabályban előírt időtartamon belül nem nyújtják be?
 135. Milyen esetben utasíthatja el a tűzvédelmi hatóság a létesítési engedély iránti kérelmet?
 136. Milyen esetben utasíthatja el a tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet?
 137. Mit tekintünk beépített tűzoltó berendezés tervezői tevékenységnek a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint?
 138. Beépített oltóberendezés tervezői jogosultság a szakterületen szerzett mennyi gyakorlati idővel szerezhető?
 139. Mi szükséges a beépített tűzoltó berendezés tervezői tevékenység végzéséhez a 375/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint?
 140. A beépített oltóberendezés tervezői tűzvédelmi szakvizsga milyen más munkakör betöltésére is ad képesítést?
 141. Kell-e oltóberendezés szállás rendeltetésű épületbe az OTSZ alapján, ha igen milyen esetben?
 142. Milyen esetben kell oltóberendezéssel védeni a kulturális rendeltetésű épületek színpad tereit?
 143. Mit tekintünk elfojtó módú sprinkler rendszernek?
 144. Milyen előnye lehet a kiterjesztett szórásfelületű rendszereket alkalmazó sprinkler rendszernek?
 145. Mit értünk védőfelület fogalma alatt sprinkler rendszerek esetén?
 146. Mit értünk kimeríthetetlen vízforrás alatt?
 147. Épületen belül milyen területek hagyhatóak ki a sprinkleres védelem alól?
 148. Ismertesse az álterek sprinkleres védelmére vonatkozó követelményeket!
 149. Sprinkler rendszerek esetén a tervezés során milyen kockázati osztályokat ismerünk?
 150. Mekkora üzemidőt kell minimum figyelembe venni a sprinkler rendszer méretezése során az egyes kockázatok esetén?
 151. Többszörös sprinkler szivattyú elhelyezése esetén hány villamos meghajtású szivattyút lehet alkalmazni?
 152. A sprinkler szivattyúkat hogyan választjuk meg a hidraulikai számítások után?
 153. Hol helyezhető el a sprinkler szivattyúk kapcsoló szerkénye?
 154. Dízel motor hajtású sprinkler szivattyúk esetén hány indítási kísérletet kell tegyen az indítószerkezet mielőtt hibát jelez?
 155. Mit jelez a sprinkler fej törő üvegében lévő folyadék színe?
 156. Hogyan kell megválasztani a sprinkler fej kioldási hőmérsékletét?
 157. Milyen riasztó berendezést kell alkalmazni a sprinkler rendszereknél?
 158. Sprinkler rendszerek kapcsán mikor beszélünk magasépületi rendszerről?
 159. Melyik szabvány vonatkozik a habbaloltó rendszerek tervezésére?
 160. Mi indíthatja a habbal oltó berendezés működését?
 161. Repülőgép hangár habbaloltó rendszerének tervezése során a hangár típusokat milyen szempontok alapján különböztetjük meg?
 162. Mit nevezünk nemnewtoni folyadéknak?
 163. Miért fontos paraméter az oltóhab viszkozitása?
 164. Az oltóhab kiválasztásakor milyen szempontokat kell figyelembe venni?
 165. Mit nevezünk könnyű léghabnak?
 166. Mit nevezünk középhabnak?
 167. Mit nevezünk nehézhabnak?
 168. Milyen oltóhatása van az oltóhabnak?
 169. Milyen oltóhatása van az úgynevezett inertgázoknak?
 170. Milyen oltóhatása van a kémiai oltógázoknak?
 171. Milyen oltóhatása van az oltóporoknak?
 172. Milyen oltóhatása van a víznek?
 173. Milyen oltóhatása van a vízködnek?
 174. Mit értünk oltógázok esetén hidegen mérgezőségnek?
 175. Az Oxigén mekkora térfogat %-án szűnik meg a lánggal égés?
 176. Állandó emberi tartózkodásra való területek CO2 oltó rendszerrel történő védelme esetén milyen biztonsági berendezésekre lehet szükség?
 177. Milyen szabályok vonatkoznak a biztonsági berendezés alkalmazása CO2 oltórendszerek esetén?
 178. Milyen okból tiltották be a Halon oltóanyag használatát?
 179. A nem bejárható területek esetén aeroszolos oltórendszer alkalmazásakor milyen biztonsági berendezés alkalmazása szükséges?
 180. Mit nevezünk kisnyomású vízköddel oltó rendszernek?
 181. Mit nevezünk nagynyomású vízköddel oltó rendszernek?
 182. Mit értünk vízköd alatt a vonatkozó szabvány szerint?
 183. Milyen módszerrel történik a vízköddel oltó rendszerek hidraulikai méretezése?
 184. Milyen módszerrel történik a sprinkler rendszerek hidraulikai méretezése?
 185. Kit tekint az OTSZ a beépített oltóberendezés telepítőjének?
 186. Mit tekintünk biztonsági jelnek OTSZ szerint?
 187. Ma a ciklusidő OTSZ szerint?
 188. Az OTSZ szerint kit tekintünk jogosult személynek?
 189. Milyen tevékenységet tekintünk karbantartásnak?
 190. A térfeltöltéses rendszerű könnyű habbal oltó rendszerek tervezése során a habgenerátorok számára a habképzéshez szükséges levegőellátás módjának kiválasztásánál mit kell figyelembe venni?
 191. Mit nevezünk tűzvédelmi üzemeltetési naplónak?
 192. A beépített tűzoltó berendezéssel védett helyiségben vagy annak közelében mit kell feliratozni, feltüntetni?
 193. Milyen esetben hagyható el a riasztó rendszer ismert egészségkárosító hatást elérő vagy meghaladó oltó-, hajtóanyag-koncentrációt alkalmazó, a teljes légtér elárasztására tervezett beépített tűzoltó berendezéseknek emberek által bejárható helyiségbe, térbe történő beépítése esetén?
 194. Milyen riasztó berendezést kell alkalmazni a teljes légtér elárasztására tervezett beépített tűzoltó berendezéseknek emberek által bejárható helyiségbe, térbe történő beépítése esetén, ha az oltóanyag egészségkárosító hatás határértékét jelentő koncentráció nincs meghatározva?
 195. Az OTSZ-ben meghatározott biztonsági szint elérhető-e, ha nem alkalmazzuk a TVMI-ben kidolgozott műszaki megoldásokat, számítási megoldásokat?
 196. Használható-e a magyar előírásoktól eltérő szabvány / előírás a beépített oltórendszerek a tervezés során?
 197. Milyen nemzetközi sprinkler rendszerekre vonatkozó előírásokat használnak hazánkban is?
 198. Sprinkler rendszer vízellátását milyen módon lehet megoldani?
 199. Milyen vízforrást tekintünk kombinált vízforrásnak?
 200. Milyen megoldás fogadható el fokozott biztonságú vízforrásnak?
 201. Búvárszivattyú alkalmazása esetén milyen maximális vízhőmérséklet a megengedett?
 202. Sprinkler szivattyúk esetén szívó üzemmódban milyen maximális magasságkülönbség a megengedett?
 203. A dízel sprinkler szivattyúnak az indítást követően mennyi időn belül kell teljes terheléssel működnie?
 204. Nedves sprikler rendszer milyen hőmérsékleti viszonyok között alkalmazható?
 205. Milyen környezeti viszonyok esetén kell száraz sprinkler rendszert létesíteni?
 206. Érzékenység szerint milyen fajtájú sprinkler fejeket különböztetünk meg?
 207. Sprinkler rendszer üzemeltetése során mennyi tartalék sprinkler fejet kell készenlétben tartani?
 208. Milyen névleges kioldási hőmérséklete van a piros színű sprinklernek?
 209. Oxigéncsökkentő rendszer tervezése során milyen életvédelmi szempontokra kell figyelni? Milyen más szakterület előírásai lehetnek fontosak a tervezés során?
 210. Ismertesse a tűzosztályokat és betű jelöléseiket!

Kapcsolódó cikkek

 • Röviden összefoglaltuk, amit az MMK vizsgáról tudni érdemes

 • MMK vizsga Szakmagyakorlók közös ismeretanyaga Általános rész kérdésbank

 • MMK vizsga Tűzvédelem, Beépített tűzjelző berendezés tervezése szakterület (TUJ) kérdésbankja

 • MMK vizsga Tűzvédelem szakterület, Általános kérdések kérdésbankja